Legea 17 / 2014

Legea nr. 17/2014 – vanzarea-cumpararea terenurilor agricole din extravilan si modificarea Legii nr. 268/2001 – privatizarea societatilor comerciale cu terenuri agricole in proprietatea statului si infiintarea ADS

Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014.

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

TITLUL I

Unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Scopurile prezentei legi sunt:

a) asigurarea securitatii alimentare, protejarea intereselor nationale si exploatarea resurselor naturale, in concordanta cu interesul national;

b) stabilirea unor masuri privind reglementarea vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan;

c) comasarea terenurilor agricole in vederea cresterii dimensiunii fermelor agricole si constituirea exploatatiilor viabile economic.

Art. 2. – (1) Terenurile agricole situate in intravilan nu intra sub incidenta prezentei reglementari

(2) Prevederile prezentei legi se aplica cetatenilor romani, respectiv cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei Elvetiene, precum si apatrizilor cu domiciliul in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat care este parte la ASEE sau in Confederatia Elvetiana, precum si persoanelor juridice avand nationalitatea romana, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederatiei Elvetiene. Cetatenii si persoanele juridice apartinand unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la ASEE sau Confederatiei Elvetiene pot achizitiona teren agricol in Romania in conditii de reciprocitate

(3) Cetateanul unui stat tert si apatridul cu domiciliul intr-un stat tert, precum si persoanele juridice avand nationalitatea unui stat tert pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate in extravilan in conditiile reglementate prin tratate internationale, pe baza de reciprocitate, in conditiile prezentei legi.