Direcţiia pentru agricultură judeţena Hunedoara este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, prin care se asigură, la nivel judeţean, implementarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură judeţena Hunedoara este reglementata de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 560/2015 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului  Bucureşti, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Direcţia pentru agricultură Hunedoara este serviciu public deconcentrat, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este condus de un director executiv.

Directorul executiv al direcţiei pentru agricultură este ordonator terțiar de credite şi răspunde de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Structura organizatorică cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti este cea aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 560/ 2015 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Conform ordinului menţionat la alin. (1), Direcţia pentru agricultură are în structura sa trei compartimente  subordonate directorului executiv.

Compartimentele funcţionale din structura Direcţiei pentru agricultură sunt coordonate tehnic de direcţiile generale şi de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Relaţiile ierarhice şi coordonarea compartimentelor, precum şi, relaţiile funcţionale şi de colaborare din cadrul direcţiei pentru agricultură se realizează potrivit structurii organizatorice aprobate.

În subordinea direcţiei pentru agricultură Hunedoara, funcţionează Oficiile de studii pedologice şi agrochimice – unităţi cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii, al căror buget se aprobă de conducătorul acestora, cu acordul directorului executiv al direcției pentru agricultură, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.

 

CONDUCEREA DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ

 

Conducerea Direcţiei pentru agricultură Hunedoara se exercită de către directorul executiv.

În exercitarea atribuţiilor sale directorul executiv emite decizii, în condiţiile legii.

În cazul în care din diverse motive directorul executiv nu poate exercita atribuţiile curente, desemnează un funcţionar public din subordine care să exercite aceste atribuţii.