HOTĂRÂRE nr. 798 din 16 iunie 2022

pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022

Forma actualizata valabila la data de : 22 iunie 2022

Prezenta forma actualizata este valabila de la 20 iunie 2022 pana la 22 iunie 2022

    Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024,

    având în vedere prevederile <LLNK 832013R1408           34>Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea <LLNK 11957     0490BO62 107 15>articolelor 107 şi <LLNK 11957     0490BO62 108 54>108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, astfel cum a fost modificat prin <LLNK 832019R0316           26>Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,

    în temeiul <LLNK 11991     0221 202 108 46>art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I

    Dispoziţii generale

    ART. 1

    (1)  Prezenta hotărâre stabileşte o schemă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor <LLNK 832013R1408           34>Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea <LLNK 11957     0490BO62 107 15>articolelor 107 şi <LLNK 11957     0490BO62 108 54>108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin <LLNK 832019R0316           26>Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare <LLNK 832013R1408           43>Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susţinerea producţiei de struguri de masă pentru anul 2022, în cadrul Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022, denumit în continuare program.

    (2)  Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din <LLNK 832013R1408           43>Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la <LLNK 11957     0490BO62 108 69>art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    (3)  Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din <LLNK 832013R1408           43>Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

    ART. 2

    (1)  Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susţinerea producţiei de struguri de masă Vitis vinifera ssp. Vinifera.

    (2)  Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică soiurilor cu destinaţie mixtă.

    ART. 3

    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

    a) ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 de euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din <LLNK 832013R1408           43>Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

    b) autoritatea competentă – direcţiile pentru agricultură judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, şi structurile teritoriale, respectiv centrele locale/judeţene şi, respectiv, ale municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, şi oficiile fitosanitare din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare, denumite în continuare OFJ;

    c) întreprindere – orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul <LLNK 832013R1408           45>Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;

    d) întreprindere unică – entitatea definită la art. 2 alin. (2) din <LLNK 832013R1408           43>Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

    CAP. II

    Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală  a ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei  de struguri de masă

    ART. 4

    (1)  Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de struguri de masă, potrivit art. 2.

    (2)  Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) şi d), pentru producţia de struguri de masă prevăzută la art. 2, respectiv:

    a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza <LLNK 12014   145 12 241   0 18>Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022;

    b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor <LLNK 12008    44182 341   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12016   182 10 201   0 18>Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare;

    c) producătorilor agricoli persoane juridice.

    ART. 5

    (1)  Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de struguri de masă, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

    a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, prin completarea unei cereri al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

    b) să utilizeze o suprafaţă cu plantaţii de struguri de masă, de minimum 1.000 mp şi maximum 10 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploataţie, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere struguri de masă, anul ……………., beneficiar numărul ………………………….., Direcţia pentru Agricultură Judeţeană …………../a Municipiului Bucureşti“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;

    c) să obţină o producţie de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha de pe suprafaţa prevăzută la lit. b);

    d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cu plantaţiile de struguri de masă, în anul 2022, la specificaţia vii nobile pe rod, pentru struguri de masă;

    e) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de OFJ;

    f) să facă dovada producţiei minime realizate potrivit prevederilor lit. c) prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare.

    (2)  Valorificarea producţiei de struguri de masă prevăzută la alin. (1) lit. c) se face până la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

    (3)  Dovada obţinerii producţiei de struguri de masă prevăzută la alin. (1) lit. c) o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

    ART. 6

    (1)  Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din <LLNK 832013R1408           43>Regulamentul de minimis în sectorul agricol şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5.

    (2)  Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1.200 euro/ha şi se plăteşte în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C nr. 323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5.

    (3)  Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din <LLNK 832013R1408           43>Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

    (4)  Plata se acordă proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată.

    ART. 7

    Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, în anul 2022.

    ART. 8

    Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 15.000,00 mii de lei, reprezentând echivalentul a maximum 3.000 mii de euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 40 „Subvenţii“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.

    CAP. III

    Modul de acordare şi modalităţile de verificare  şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de struguri de masă

    ART. 9

    (1)  La depunerea cererii de înscriere în program, responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 de euro, potrivit art. 3 alin. (2) din <LLNK 832013R1408           43>Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

    (2)  Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare sunt cele care au fost acordate potrivit <LLNK 12020   248 22 311   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“ pentru anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, <LLNK 12020   716 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ şi cele stabilite de <LLNK 12019   108 22 341   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, <LLNK 12020   365 22 311   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa“, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, <LLNK 12021   651 22 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, <LLNK 12021   652 22 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, <LLNK 12021  1219 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, <LLNK 12022   147 22 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, <LLNK 12022   148 22 321   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.

    (3)  După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), solicitanţii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) completează şi depun cererea de înscriere în program, însoţită de următoarele documente:

    a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

    b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

    c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;

    d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

    e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

    f) adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu struguri de masă utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

    g) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3;

    h) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele de teren cu plantaţii de struguri de masă.

    (4)  Cererea de înscriere în Program şi documentele prevăzute la alin. (3) se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv a anului de cerere.

    (5)  Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele prevăzute la alin. (3), poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.

    (6)  Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.

    (7)  În situaţia cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poştă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi ataşată la cererea de înscriere în program.

    (8)  În situaţia în care solicitantul utilizează suprafeţe de teren cultivate cu struguri de masă situate în judeţe/unităţi administrativ-teritoriale diferite, acesta va formula şi depune o singură cerere de înscriere în program la DAJ unde are suprafaţa cultivată cea mai mare.

    (9) Responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în Registrul unic pentru accesarea programului, conform modelului din anexa nr. 4, verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (4), efectuează corespondenţa datelor din cerere cu datele din documente şi întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.

    (10)  După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnaţi din cadrul DAJ, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.

    ART. 10

    (1) După înregistrarea cererii în Registrul unic pentru accesarea programului, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificărilor în teren pentru identificarea culturii, măsurarea suprafeţei şi evaluarea producţiei de struguri de masă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c).

    (2)  Directorul executiv al DAJ desemnează, prin decizie, echipele mixte formate dintr-un reprezentant al DAJ şi un reprezentant al APIA, pentru efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1).

    (3) Echipele mixte efectuează verificările prevăzute la alin. (1) în baza notificării scrise privind evaluarea producţiei, transmisă la DAJ de către beneficiari prin e-mail, fax sau poştă, şi întocmesc fişa de verificare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.

    (4)  Beneficiarii sunt obligaţi să transmită în scris notificarea prevăzută la alin. (3), prin e-mail, fax sau poştă, cu cel mult 10 zile, dar nu mai puţin de 48 de ore înainte de începerea recoltării, pentru a se asigura organizarea echipelor de control.

    (5)  Controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari oficiali care au în atribuţii efectuarea controalelor oficiale şi alte activităţi oficiale conform măsurilor de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (3) din <LLNK 832017R0625C(01)      26>Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a <LLNK 832001R0999C(02)      32>Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, <LLNK 832005R0396           17>(CE) nr. 396/2005, <LLNK 832009R1069           19>(CE) nr. 1.069/2009, <LLNK 832009R1107C(03)      19>(CE) nr. 1.107/2009, <LLNK 832012R1151           19>(UE) nr. 1.151/2012, <LLNK 832014R0652C(01)      17>(UE) nr. 652/2014, <LLNK 832016R0429C(01)      13>(UE) 2016/429 şi <LLNK 832016R2031           15>(UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a <LLNK 832005R0001           30>Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi <LLNK 832009R1099           19>(CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a <LLNK 831998L0058C(01)      21>Directivelor 98/58/CE, <LLNK 831999L0074C(01)      10>1999/74/CE, <LLNK 832007L0043C(01)      10>2007/43/CE, <LLNK 832008L0119C(01)      11>2008/119/CE şi <LLNK 832008L0120C(01)      11>2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a <LLNK 832004R0854           32>Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi <LLNK 832004R0882C(03)      17>(CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a <LLNK 831989L0608C(01)      23>Directivelor 89/608/CEE, <LLNK 831989L0662           10>89/662/CEE, <LLNK 831990L0425C(01)      10>90/425/CEE, <LLNK 831991L0496           10>91/496/CEE, <LLNK 831996L0023            8>96/23/CE, <LLNK 831996L0093            8>96/93/CE şi <LLNK 831997L0078            8>97/78/CE ale Consiliului şi a <LLNK 831992D0438           19>Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale).

    (6)  Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1), potenţialii beneficiari înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea programului au obligaţia să depună la DAJ unde au depus cererea de înscriere în program documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f), precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la 21 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

    ART. 11

    (1)  DAJ verifică documentele prevăzute la art. 10 alin. (3) şi completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului.

    (2)  DAJ aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 6 alin. (3).

    ART. 12

    DAJ întocmesc Situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 5 decembrie inclusiv a anului de cerere.

    ART. 13

    (1)  După primirea tuturor situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 12, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare a datelor comunicate de către toate DAJ, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar solicitat.

    (2) Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.

    ART. 14

    (1)  După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.

    (2)  DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.

    ART. 15

    (1)  Registrul unic pentru accesarea programului, precum şi documentaţia depusă pentru accesarea programului, aferente perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), se păstrează la DAJ pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data plăţii ajutorului de minimis.

    (2)  DAJ întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

    (3)  Lista prevăzută la alin. (2) se publică pe site-ul DAJ.

    CAP. IV

    Dispoziţii finale

    ART. 16

    (1)  Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.

    (2)  Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cultivate cu struguri de masă, efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.

    ART. 17

    (1)  După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, structurile cu atribuţii în inspecţii tehnice şi în elaborarea politicilor agricole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează procedura privind modul de evaluare a producţiei de struguri de masă, care cuprinde o listă a soiurilor de struguri de masă, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    (2)  Ordinul prevăzut la alin. (1) se postează pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la secţiunea Transparenţă decizională – Acte administrative aprobate.

    ART. 18

    În cazul nerespectării prevederilor art. 5, precum şi în situaţia atestării de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcării în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor <LLNK 12015     0952 2^1   0 53>Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19

    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                    PRIM-MINISTRU

                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ

                    Contrasemnează:

                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu

                    Ministrul finanţelor,

                    Adrian Câciu

                    Ministrul afacerilor externe,

                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 16 iunie 2022.

    Nr. 798.

    ANEXA 1

    Nr. ……… data …………….

    CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM

    (model)

    Către

    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană …………………./a Municipiului Bucureşti

    Subsemnatul/Subsemnata:

    a) persoana juridică/PFA/II/IF …………….., cu sediul în localitatea ……………, judeţul ………….., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ……, CUI ……….., cod CAEN ……….., cont bancar deschis la …………………, reprezentată de ………………., CNP ………………., e-mail ………………., telefon ……………….;

    b) persoana fizică ……………………, domiciliată în localitatea ………………….., judeţul ………………., str. …………….. nr. ……, deţinătoare a BI/CI seria ……… nr. ……, eliberat/eliberată la data ……….. de …………………., CNP ………………, cont bancar …………….. deschis la ……………, e-mail ……………….., telefon ………………,

    solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă, potrivit art. 9 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, şi depun următoarele documente:

    ………………………………………………………

    NOTĂ:

    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

    Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul 2022 la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ……………../a Municipiului Bucureşti pentru înscrierea în program cu suprafaţa de …………. mp.

    Declar că în perioada anilor 2020-2022 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2022, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2) din aceeaşi hotărâre, după cum urmează:

    Se înscrie actul normativ ………………………………… Suma ……………………..

    NOTĂ:

    Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.

    ANGAJAMENT

    1. Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a altor instituţii abilitate suma care a fost virată de acestea cu titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

    2. Mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după depunerea cererii de înscriere în program, în termenul legal.

    3. Mă oblig să menţin suprafaţa de …………………….., care va beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia.

    4. Mă angajez să deţin Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.

    5. Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcţiei pentru Agricultură Judeţene …………/a Municipiului Bucureşti cantitatea totală de struguri de masă obţinută pe suprafaţa eligibilă.

    6. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime.

    Solicitant,

    ……………………

    Verificat

    Reprezentant DAJ,

    ………………………………..

    Aprobat

    Director executiv DAJ,

    …………………………………

    Tabel

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

    Direcţia Agricolă Judeţeană …………………./a Municipiului Bucureşti

*T*

┌────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────┐

│    │            │Suprafaţă│din care:│          │        │          │

│    │            │totală   │suprafaţa│          │        │          │

│    │            │deţinută │plantaţii│          │        │          │

│    │            │cu       │vii      │          │        │          │

│    │Producător  │plantaţii│nobile pe│          │        │          │

│Nr. │agricol     │vii      │rod,     │Datele de │Soiul/  │          │

│crt.│(denumirea, │nobile pe│pentru   │localizare│Soiurile│Densitatea│

│    │localitatea)│rod,     │struguri │          │        │          │

│    │            │pentru   │de masă, │          │        │          │

│    │            │struguri │pentru   │          │        │          │

│    │            │de masă  │care se  │          │        │          │

│    │            │(ha)     │solicită │          │        │          │

│    │            │         │sprijinul│          │        │          │

├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤

│0   │1           │2        │3        │4         │5       │6         │

├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤

│1.  │            │         │         │          │        │          │

├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤

│2.  │            │         │         │          │        │          │

├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤

│3.  │            │         │         │          │        │          │

├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤

│4.  │            │         │         │          │        │          │

├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤

│… │            │         │         │          │        │          │

└────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────┘

*ST*

    NOTĂ:

    ANEXA 2

    (model)

    Numele şi prenumele persoanei juridice/PFA/II/IF/PF ……………………..

    Domiciliul persoanei juridice/PFA/II/IF/PF …………………………………

                                                                                                         (comuna, judeţul)

    Ferma …………………………….

                          (numele/numărul, adresa)

    REGISTRU*

    de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

    * Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor“, elaborat de Autoritatea Naţională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la secţiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor.

*T*

┌─────────────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┐

│             │       │         │Tratamentul efectuat                                │              │          │            │

│             │Cultura│         ├──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤Numele şi     │          │Numărul şi  │

│Data         │şi     │         │Agentul   │Denumirea │         │          │         │prenumele     │Data      │data        │

│efectuării   │locul  │Timpul   │de        │produsului│Doza     │          │         │persoanei     │începerii │documentului│

│tratamentului│unde   │aplicării│dăunare:  │de        │omologată│Suprafaţa,│Cantităţi│responsabile  │recoltării│prin care   │

│(ziua, luna, │este   │         │boala/    │protecţie │/        │ha        │utilizate│de efectuarea │produsului│s-a dat în  │

│anul)        │situat │         │dăunătorul│a         │Doza     │          │(kg, l)  │tratamentului,│agricol   │consum      │

│             │terenul│         │/         │plantelor │folosită │          │         │semnătura     │          │populaţiei  │

│             │       │         │buruieni  │folosit   │         │          │         │              │          │            │

└─────────────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘

*ST*

*T*

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Semnătura beneficiarului                    │Avizat                             │

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│                                            │Oficiul Fitosanitar                │

│                                            │……………..                  │

│                                            ├───────────────────────────────────┤

│                                            │Şef serviciu/Şef birou/Coordonator │

│……………………………………..├───────────────────────────────────┤

│                                            │Numele şi prenumele                │

│                                            │…………………………     │

│                                            ├───────────────────────────────────┤

│                                            │Semnătura                          │

│                                            │……………………………..│

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Data                                        │Data                               │

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│………………….                                    │………………………….                        │

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

*ST*

    ANEXA 3

    Nr. ………… data ………………

    A. DECLARAŢIE

    (model)

    Subscrisa:

    PF/PFA/ÎI/ÎF/PJ ………………………, cu sediul în localitatea ………………………, judeţul ………………….., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ………………….., CUI …………………………, cod CAEN ………………., cont bancar deschis la …………………….., reprezentată de …………………, CNP ………………..,

    declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022 şi mă oblig să notific, în scris, direcţia pentru agricultură judeţeană (DAJ), prin e-mail, fax sau poştă, cu privire la existenţa plantaţiei de struguri de masă şi înainte de începerea recoltării în vederea efectuării verificărilor şi a evaluării producţiei înainte de recoltare cu respectarea termenului prevăzut la al art. 10 alin. (4).

    Declar că suprafaţa cultivată cu struguri de masă pentru care solicit sprijin financiar nu este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cultivate cu struguri de masă existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol.

    Declar că deţin plantaţia de struguri de masă în suprafaţă de ……. mp, pe raza localităţii …………………….., judeţul ………………, şi marchez suprafaţa la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program de susţinere a producţiei de struguri de masă, beneficiar numărul …………………, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ……………………../a Municipiului Bucureşti“.

    Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existenţa suprafeţei şi a culturii, precum şi a evaluării producţiei înainte de recoltare.

    Mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poştă, în perioada de vegetaţie până la recoltare, în vederea efectuării verificării şi a evaluării producţiei înainte de recoltare, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea recoltării, în scopul efectuării controlului în vederea evaluării producţiei înainte de recoltare.

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform <LLNK 12017     0902 2M2 326 51>art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

    Semnătura solicitantului

    ……………………………

    B. DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

    (model)

    Sunt de acord ca Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ………………../a Municipiului Bucureşti să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile <LLNK 12016   679120BO01   0 32>Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a <LLNK 831995L0046C(01)      19>Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – GDPR.

    Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimţământul subscrisei/subsemnatului.

    Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare.

    Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către DAJ, conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate.

    Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime.

    În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal de la nivelul DAJ.

    Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

    Numele şi prenumele (a se completa cu majuscule):

    ………………………………………….

    CNP ……………………….., seria şi nr. CI ……………

    Adresa domiciliului: ……………………………………….

    Telefon mobil: ………………………………………….

    E-mail: ……………………………………………………

    Semnătură beneficiar: ………………………………

    ANEXA 4

    REGISTRUL UNIC

    pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă (model)

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană …………………./a Municipiului Bucureşti

*T*

┌────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────┐

│    │            │         │Suprafaţa│            │        │

│    │            │Cererea  │pentru   │            │        │

│    │Producător  │de       │care     │            │Suma    │

│Nr. │agricol     │înscriere│se       │Cantitatea  │totală  │

│crt.│(denumirea  │în       │solicită │valorificată│aprobată│

│    │şi          │program  │sprijinul│(kg)        │(lei)   │

│    │localitatea)│(nr./    ├─────────┤            │        │

│    │            │data)    │Total    │            │        │

│    │            │         │(mp)     │            │        │

├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│0   │1           │2        │3        │4           │5       │

├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│1.  │            │1/data   │         │            │        │

├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│2.  │            │2/data   │         │            │        │

├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│3.  │            │         │         │            │        │

├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│4.  │            │         │         │            │        │

├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│… │            │         │         │            │        │

└────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────┘

*ST*

    NOTĂ:

    Coloanele 4 şi 5 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.

    Întocmit

    ……………………………………………………….

    (numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

    ANEXA 5

    FIŞA DE EVALUARE

    a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022 (model)

    Nr. ……………… data ……………

    Date de identificare beneficiar:

    Persoane fizice

*T*

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│Nume:                            │Prenume:                                        │

├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Domiciliul:                      │                                                │

├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│BI/CI seria ……………….  │eliberat(ă) la data de …………………..  │

│nr.                              │de                                              │

│…………………………..,│…………………………………………│

├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│CNP                              │                                                │

├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Telefon:                         │E-mail:                                         │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Persoane juridice şi PFA/II/IF

*T*

┌──────────────────────────────────────┐

│Denumire:                             │

├──────────────────────────────────────┤

│Sediul social:                        │

├──────────────────────────────────────┤

│                                      │

├──────────────────────────────────────┤

│CUI/CIF:                              │

├──────────────────────────────────────┤

│                                      │

└──────────────────────────────────────┘

*ST*

*T*

┌─────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬─────────┐

│     │       │          │          │          │          │               │Producţia│

│Nr.  │Judeţul│Suprafaţa │Suprafaţa │Cultura   │Cultura   │Nr. foto       │minimă   │

│crt. │       │solicitată│confirmată│solicitată│confirmată│georeferenţiată│estimată │

│     │       │          │          │          │          │               │- kg/ha -│

├─────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼─────────┤

│1.   │       │          │          │          │          │               │         │

├─────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼─────────┤

│2.   │       │          │          │          │          │               │         │

├─────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼─────────┤

│3.   │       │          │          │          │          │               │         │

├─────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼─────────┤

│4.   │       │          │          │          │          │               │         │

├─────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼─────────┤

│TOTAL│       │          │          │          │          │               │         │

└─────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴─────────┘

*ST*

    Se va ataşa fişa de calcul pentru estimarea producţiei înainte de recoltare.

    Indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program de susţinere a producţiei de struguri de masă, beneficiar numărul ……………….., Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) …………………/a Municipiului Bucureşti“.

    Plata se acordă proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată.

    Alte menţiuni: …………………………………………………………….

    ……………………………………………………………………………….

    Observaţii: ……………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………

    Această fişă se va completa în urma notificării DAJ, prin e-mail, fax sau poştă, de către solicitant pentru a evalua producţia de struguri de masă înainte de recoltare, potrivit art. ….. alin. (..) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022.

    Am constatat,

    Reprezentant DAJ,

    ………………………………………………

    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)

    Reprezentant Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,

    …………………………………………………….

    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)

    Sunt de acord cu rezultatul controlului.

    Solicitant,

    ………………………………………………

    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)

    ANEXA 6

    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

    a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar (model)

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ………………./a Municipiului Bucureşti

*T*

┌────┬──────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┐

│    │              │Suprafaţa│            │          │        │

│    │              │pentru   │            │          │Suma    │

│    │              │care     │Cantitatea  │Cuantum pe│aprobată│

│Nr. │Numărul       │se acordă│valorificată│beneficiar│        │

│crt.│beneficiarilor│sprijin  │(kg)        │(lei)     │        │

│    │              ├─────────┤            │          ├────────┤

│    │              │Total    │            │          │Total   │

│    │              │(mp)     │            │          │(lei)   │

├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┤

│0   │1             │2        │3           │4         │5       │

└────┴──────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┘

*ST*

    Director executiv,

    ………………………………

    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    Întocmit

    …………………………..

    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

    ANEXA 7

    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE (MODEL)

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

    Se aprobă.

    Ordonator principal de credite,

    …………………………………………..

*T*

┌────────┬───────┬─────────────────────┐

│Nr. crt.│Judeţul│Suma totală aprobată │

│        │       │(lei)                │

├────────┼───────┼─────────────────────┤

│0       │1      │2                    │

├────────┼───────┼─────────────────────┤

│1.      │       │                     │

├────────┼───────┼─────────────────────┤

│2.      │       │                     │

├────────┼───────┼─────────────────────┤

│3.      │       │                     │

├────────┼───────┼─────────────────────┤

│…     │       │                     │

├────────┼───────┼─────────────────────┤

│TOTAL:  │       │                     │

└────────┴───────┴─────────────────────┘

*ST*

    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

    Director general,

    ……………………………

    (semnătura şi ştampila)

    ––